Systemu monitorowania jakości powietrza w Gminie Kluczbork powstał w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza. Oprócz wdrożenia systemu monitorowania powierza, nadrzędny cel projektu dotyczy poprawy jakości powietrza w gminie Kluczbork poprzez likwidację i wymianę 121 indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, w tym w budynkach dwóch wspólnot mieszkaniowych. Całkowite koszty projektu to 2 926 750,00 zł, z czego przydzielona gminie Kluczbork kwota dofinansowania wyniosła 995 095,00 zł.


PROMEDIA czyste powietrze.
Powered by aqi.eco.